پیاز دستگاه لیزر لاله واژگون

پیاز لاله واژگون
منشأ آن کشور ایران است . گیاهی دایمی و سوخ دار بوده که سوخ آن از نوع واقعی فارغ از پوشش با دو یا این که تعداد بیشتری فلس درشت است . در بعضا گونه ها غشاء زیاد ظرافت در حوالی فلس ها به چشم می خورد . سوخ درشت و رنگ زرد بوده و بوی آن مشابه سیر است . دارنده یک و به ندرت دو برگ قاعده ای بوده و برگ ها متقابل , متناوب و حتی فراهم می‌باشند . در برخی دسته ها گریبانی از دو یا این که سه براکته برگ مانند موجود است . دستگاه لیزر ها به صورت معمول آویخته و به طور تکی یا این که خوشه ای و یا چتری از تعدادی دستگاه لیزر انتهایی می باشند . پوشش دستگاه لیزر 6 عدد بوده و مادگی دارای یک تخمدان سه برگچه ای است . در داخل قطعات دستگاه لیزر پوش یک نوشجاری شیاری موجود هست . این دستگاه لیزر در داخل چمن , دستگاه لیزر شن صخره ای و بخش ها شیب دار قابل کشت است . به یاد بوی نامناسب آن امروزه کمتر کشت می‌شود .

دستگاه لیزر دهی : در حالتی‌که سوخ آن در پاییز کشت شود در فصل بهار دستگاه لیزر می‌دهد . به صورت معمول از سال دوم دستگاه لیزر آن‌ها جالبتر می شود . ارتفاع برهه زمانی دستگاه لیزر دهی آن 3 هفته است . برای تولید دستگاه لیزر در فصل زمستان سوخ ها را در دستگاه لیزر دان کاشته و در دستگاه لیزر خانه قرار میدهند .

نیاز ها : لاله واژگون در تمام خاک های مناسب دستگاه لیزر کاری به کار میاید البته خاک های سبک و حاذق را ترجیح میدهد . در محل های آفتاب و سایه آفتاب رشد می نماید .

افزایش : هر سه یا این که چهار سال یکبار در پاییز سوخ را از زمین بیرون کرده و سوخک های حریم آن را جداکرده و جهت افزایش به فعالیت می‌برند . سوخک ها را فورا در زمین حیاتی در عمق 15 سانتی متر و با فواصل 40 تا 50 سانتی متر از نیز می کارند . در بعضی از گونه ها , برای ارتقا از بذر منفعت میگردد . بذر بایستی در فصل‌پاییز در شاسی سرد کاشته شود و در اثر روبرو شدن با سرمای فصل زمستان در فصل بهار می تندد .


نگهداری سوخ : سوخ این گیاه بایستی داخل پیت یا این که تراشه چوب مراقبت شود . دمای واجب جهت حفظ بسته به نوع , متعدد است . به عنوان مثال برای F . imperialisدمای مطلوب 25 – 23 درجه و برای F . meleagrisدمای مناسب 5 – 2 جايگاه است .

تولید ها دارای ربط
60
کود http://iranrotec.ir/%d8%ad%da%a9%d8%a7%da%a9%db%8c-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%84%db%8c%d8%b2%d8%b1/ , 000 تومان
2
کود هورمون ریشه زایی Dr plant
5 , 000 تومان
پیاز زینتی سپید
پیاز زینتی سفید رقم Graceful Beauty
8 , 000 تومان
لاله دورنگ
پیاز لاله دورنگ رقم Leen Van Der Mark
1 , 500 تومان
لاله بنفش
پیاز لاله بنفش رقم Negrita
1 , 500 تومان
لاله نارنجی رنگ
پیاز لاله نارنجی رنگ رقم World Favorite
2 , 000 تومان
لاله قرمز
پیاز لاله قرمز‌رنگ رقم Sevilla
1 , 500 تومان
پیاز لاله صورتی
پیاز لاله صورتی رقم Mascotte
6 , 000 تومان
لاله قرمز رنگ
پیاز لاله قرمزرقم Abba
6 , 000 تومان
لاله صورتی
پیاز لاله صورتی رقم Perroquet
7 , 000 تومان
پیاز لاله سیاه
پیاز لاله ی سیاه رقم Black Parrot
7 , 000 تومان
کروکوزمیا
پیاز کروکوزمیا
6 , 000 تومان
دستگاه لیزر نرگس هلندی
پیاز نرگس هلندی
1 , 000 تومان
دستگاه لیزر مریم
پیاز دستگاه لیزر مریم
3 , 000 تومان
پیاز لیلیوم
پیاز لیلیوم
6 , 000 تومان
پیاز دستگاه لیزر ایول
پیاز دستگاه لیزر ایول
2 , 500 تومان

همه حقوق مادی و معنوی برای ( دستگاه لیزر شن شیشه ای ( محفوظ است .